Źródło: https://www.airclub.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych
(22) 829 95 00
Email: info@bcdtravel.pl

Polityka ochrony danych osobowych

W dniu  25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie wolnego przepływu takich danych a w dniu 30 maja 2018 r. została opublikowana Ustawa Sejmu RP z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższymi faktami Air Club Centrum Podróży Sp. z o.o. oświadcza, że postępuje zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Nasza Polityka Ochrony Danych znajduje się poniżej. Osobą do kontaktów w zakresie danych osobowych jest p. Witold Modliński (e-mail: rodo@airclub.pl).

Polityka ochrony danych osobowych BCD Travel / Air Club

Data ostatniej aktualizacji: 1 marca 2018 r. 

BCD Travel Services B.V. („BCD”, „my” i wszelkie formy pochodne) / Air Club (Air Club Centrum Podróży Sp. z o.o. , „my” i wszelkie formy pochodne) szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej polityki ochrony danych osobowych przedstawiającej , w jaki sposób firma BCD / Air Club – jako przedsiębiorstwo zarządzające podróżami  i spotkaniami – gromadzi i wykorzystuje przekazywane dane osobowe.  Niniejsza polityka ochrony danych osobowych opisuje, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób się to odbywa, jak są one wykorzystywane, komu mogą być udostępniane oraz jaki macie wybór co do wpływu na  wykorzystywanie przez nas  Twoich danych osobowych.  Ponadto  opisano w niej  środki podejmowane przez nas dla ochrony Twoich danych osobowych oraz sposób kontaktowania się z nami).

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych dotyczy usług zarządzania podróżami, spotkaniami i wydarzeniami, doradztwa w sprawach podróży służbowych oraz usług rekreacyjnych oferowanych za pośrednictwem witryn internetowych BCD / Air Club i aplikacji wyświetlających między innymi niniejszą politykę ochrony danych osobowych lub do niej odsyłających (dalej zbiorczo zwanymi jako „Usługi”).  Po opuszczeniu naszych witryn internetowych i aplikacji i przejścia do innych obowiązywać będą polityki ochrony danych osobowych) innych aktualnie wykorzystywanych witryn internetowych lub aplikacji.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z pełną treścią niniejszej polityki ochrony danych osobowych), gdyż zawiera ona opis praw przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.  Jako użytkownik naszych Usług rozumiesz i akceptujesz fakt, że gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich  danych osobowych przebiega zgodnie z niniejszą polityką (prywatności – ochrony danych osobowych.

Nasze praktyki ochrony danych osobowych różnią się w zależności od lokalnych przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, w których prowadzimy działalność.  Do dnia 25 maja 2018 r. firma BCD / Air Club zapewni przestrzeganie przepisów obowiązujących na obszarach, w których prowadzi działalność, z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („GDPR”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.  Naszym uzasadnionym interesem biznesowym jest świadczenie usług  wykorzystujących dane osobowe przekazywane nam do celów tutaj opisanych.  Zaakceptowanie warunków niniejszej polityki ochrony danych osobowych nie ma na celu i nie stanowi wyrażenia „zgody” na takie warunki dla celów GDPR.

Jakie dane osobowe gromadzi firma BCD / Air Club?

W ramach świadczenia Usług firma BCD / Air Club gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe.  Dane osobowe to wszelkie informacje mogące służyć do zidentyfikowania Ciebie lub które mogą zostać z Tobą powiązane.  Jako osoba podróżująca, uczestnik spotkania czy użytkownik Usług możesz zostać poproszony/-a o przekazanie określonych danych osobowych podczas korzystania z Usług. Mogą to być następujące dane:

 • Imiona i nazwiska oraz informacje kontaktowe (numer telefonu służbowego/domowego/komórkowego, numer faksu, adres e-mail, adres);
 • Informacje na temat organizatora spotkania/podróży, a także informacje oraz imiona i nazwiska osób do kontaktu w nagłych wypadkach;
 • Preferencje osoby podróżującej / uczestnika spotkania i szczegółowe informacje dotyczące podróży/spotkania (np. trasy, klasa usług, preferencje dot. usadowienia, dane dotyczące karty frequent flyer, preferencje dotyczące posiłków, dane i preferencje dotyczące hotelu, pociągu, samochodu oraz dane dotyczące członkostwa i preferencji innych środków transportu naziemnego, specjalne prośby, życzenia dotyczące zakwaterowania, inne dane osobowe przekazywane za pośrednictwem swoich profili, ankiet lub inne życzenia;
 • Dokumenty podróżne (np. numer paszportu / wizy / prawa jazdy, numer TSA, obywatelstwo, data urodzenia, płeć);
 • Dane dotyczące płatności (numery firmowych/osobistych kart kredytowych i informacje bankowe); oraz
 • Dane logowania, identyfikatory użytkowników, identyfikatory pracowników, hasła, adresy IP i informacje dot. przeglądania.

W przypadku przekazywania jakichkolwiek danych dotyczących innych osób w związku ze świadczeniem Usług (np. podczas dokonywania rezerwacji w imieniu innej osoby) potwierdzasz, że masz do tego odpowiednie upoważnienie. Takie dane będą przez nas gromadzone, przetwarzane i ujawniane zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych.

W jaki sposób firma BCD / Air Club gromadzi dane osobowe?

Firma BCD / Air Club gromadzi dane osobowe w następujący sposób:

 • Bezpośrednio od Ciebie, gdy korzystasz z różnych elementów naszych Usług, w tym w ramach komunikacji z naszą firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i innych kanałów;
 • Z innych źródeł, np. od Firmy, której jesteś pracownikiem lub w imieniu której odbywasz podróż czy też bierzesz udział w spotkaniu, z uwzględnieniem stron trzecich Firmy przesyłających nam Twoje dane osobowe w imieniu Twoim lub Firmy); oraz
 • Za pośrednictwem sieci witryn internetowych i aplikacji dostępnych lub wykorzystywanych przez nasze Usługi i firmę, w tym dostawców trzeciej strony (np. linii lotniczych, hoteli, operatorów kart płatniczych) oraz podmiotów powiązanych z BCD, firm stowarzyszonych, spółek zależnych, spółek joint-venture, partnerów, podwykonawców i agentów. Obejmuje to dane osobowe gromadzone przez nas automatycznie za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji, np. korzystając z plików cookie i podobnych technologii.

W jaki sposób firma BCD wykorzystuje dane osobowe?

Firma BCD Travel / Air Club gromadzi i wykorzystuje dane osobowe do określonych, jednoznacznych i prawowitych celów opisanych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych. Nie dokonuje dalszego przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny ze wspomnianymi celami.

Firma BCD / Air Club wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

 • Świadczenia Usług i spełniania zobowiązań na rzecz Twojej Firmy i osób podróżujących / uczestników spotkań (np. rezerwowanie podróży/spotkań i administrowanie nimi, pomoc w zarządzaniu podróżami/spotkaniami, sporządzanie raportów, przekazywanie powiadomień na temat konta i Usług, informowanie o aktualizacjach witryn internetowych i aplikacji oraz innych zmianach produktów lub Usług).
 • Komunikowania się z Tobą np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu, witryn internetowych lub aplikacji firmy BCD / Air Club, a także w celu świadczenia obsługi klienta.
 • Zrozumienia sposobu wykorzystania naszych witryn internetowych i aplikacji oraz służenia spersonalizowanym doświadczeniem podczas świadczenia  naszych Usług, np. zapewniając interaktywne i spersonalizowane elementy naszych Usług i dostarczając im treści w oparciu o Twoje zainteresowania (więcej informacji można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie pod adresem https://www.bcdtravel.com/cookie-policy/).
 • Spełniania życzeń wystosowywanych przez Ciebie lub Firmę (np. raportowanie, pytania czy inne życzenia dotyczące danych osobowych).
 • Wysyłania biuletynów, wiadomości e-mail o charakterze marketingowym i innych informacji lub materiałów mogących Cię zainteresować, a także przedstawiania spersonalizowanych ogłoszeń). Kiedy to wymagane, uzyskamy Twoją zgodę przed przesłaniem wiadomości o charakterze marketingowym czy przedstawieniem spersonalizowanych ogłoszeń.
 • Generowania spseudonimizowanych lub zagregowanych profili i wykorzystanie takich danych do celów analitycznych i raportowych.
 • Wykonywania naszych zobowiązań oraz egzekwowanie praw Twoich, naszych lub innych osób, jeżeli uznamy to za zasadne (np. fakturowanie czy odbiór należności, zapobieganie oszustwom, spełnienie obowiązków prawnych i reagowanie na postępowania prawne lub wnioski organów sądowych i organów ścigania czy innych stron trzecich).   

Komu i w jakim celu firma BCD / Air Club ujawnia dane osobowe?

Gromadzone dane osobowe są udostępniane lub ujawniane następującym podmiotom:

 • Firmie BCD / Air Club i powiązanym z nią firmom, (oddziały- firmom stowarzyszonym), spółkom zależnym, spółkom joint-venture, partnerom, podwykonawcom i  agentom) w celu realizacji i wsparcia Usług, w tym dokonywania rezerwacji i udzielania pomocy w nagłych przypadkach, wystawiania biletów, reagowania na życzenia i oceniania lub oferowania promocji.
 • Firmom wykorzystywanym przez BCD / Air Club do wspierania swojej działalności biznesowej, oferującym usługi pomocnicze (w zależności od potrzeb, np. dotyczących ich spełniania, przeprowadzanie ankiet, przechowywanie, analiza statystyczna, technologia, rozwój czy sprawdzanie zdolności kredytowej).
 • Twojej Firmie dla raportowania, audytów, monitorowania i innych celów, w zależności od  potrzeb, w tym celów jej pracowników zwracających się o przesłanie lub udostępnienie danych osobowych.
 • Usługodawcom trzeciej strony, którym na prośbę Twoją lub Twojej Firmy przesyłamy dane osobowe (np. dostawcy zapewniający rekompensatę za opóźnione, anulowane lub przepełnione loty w imieniu osób podróżujących; dostawcy usług bezpieczeństwa i monitorowania; firmy dostarczające przy pomocy rozmaitych rozwiązań i narzędzi, informacje o warunkach pogodowych, ostrzeżenia dotyczące podróży i  informacje o miejscu docelowym; podmioty gromadzące informacje podróżne w imieniu przewoźników lotniczych w celu przekazania ich określonym liniom lotniczym na potrzeby monitorowania cen biletów wynegocjowanych przez linie lotnicze i Twoją Firmę; następców prawnych organizacji i inne firmy zarządzające podróżami).
 • Usługodawcom trzeciej strony w celu realizacji ustaleń i rezerwacji dotyczących podróży czy uczestnictwa w spotkaniu, oraz wykonania Usług (np. Global Distribution Systems(GDSs); linie lotnicze, przewoźnicy kolejowi, firmy zajmujące się wynajmem samochodów i inne firmy świadczące usługi transportu naziemnego, hotele, linie rejsowe, firmy zarządzające podróżami i inni powiązani dostawcy usług podróży dla celów rezerwacyjnych/wystawiania biletów; branżowe organy odpowiedzialne za sprawozdawczość; sprzedawcy sprzętu i technologii, w tym, bez ograniczeń, dostawcy narzędzi do dokonywania rezerwacji przez Internet, dostawcy oprogramowania do rezerwacji uczestnictwa w spotkaniach, w tym dostawcy rozwiązań zarządzania wydarzeniami na miejscu i mobilnych, a także firmy realizujące usługi audiowizualne; dostawcy wiz i paszportów; firmy obsługujące karty kredytowe oraz firmy odpowiedzialne za pobieranie i przetwarzanie płatności).
 • Innym podmiotom trzecim, w przypadku których jest to, w naszej ocenie, uzasadnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami obowiązującymi poza Twoim krajem zamieszkania, w następujących celach: (i) przestrzeganie przepisów prawa, regulacji lub wniosków rządowych, czy prawnych wniosków i  procesów prawnych; (ii) identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia postępowania prawnego przeciwko osobie mogącej naruszać nasze warunki użytkowania lub nasze polityki czy w inny sposób egzekwowania naszych warunków i polityk; (iii) właściwej realizacji Usług; lub (iv) ochrony firmy BCD / Air Club i osób, na rzecz których realizuje ona usługi, w tym poprzez korzystanie z dostępnych remediów lub przez ograniczenie poniesionych szkód (np. wymiana informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem lub dla zmniejszenia ryzyka oszustwa).

Firma BCD / Air Club lub Twoja może również korzystać z usług firm konsolidujących dane w celu tworzenia raportów i powiązanych statystyk na potrzeby  benchmarking’u lub dla innych, powiązanych celów, obejmujące, bez ograniczeń, wykorzystanie skumulowanych danych statystycznych, które mogą zawierać dane pozyskane od Twojej Firmy do zwykłych celów biznesowych powszechnie stosowanych w naszej branży i w realizacji naszych  Usług, lecz bez możliwości identyfikacji Ciebie czy Twojej Firmy w sposób bezpośredni lub pośredni. 

BCD / Air Club może zostać przejęta przez inną firmę lub być połączona z inną firmą. Może również sprzedać lub zlikwidować swoje aktywa tudzież nabyć lub zakupić inne firmy czy aktywa.  W przypadku takich transakcji dane osobowe stanowią zazwyczaj część przekazywanego majątku przedsiębiorstwa.  W przypadku przejęcia, sprzedaży, likwidacji lub fuzji Twoje dane osobowe i nieosobowe informacje identyfikujące mogą być automatycznie przydzielone przez nas, wyłącznie według naszego uznania, stronie trzeciej.

Czy firma BCD / Air Club ujawnia dane osobowe poza granicami państwa?

W ramach udostępniania lub ujawniania danych osobowych innym podmiotom, w tym powiązanym z BCD / Air Club firmom, firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym, spółkom joint-venture, partnerom, podwykonawcom i agentom, którzy realizują Usługi i utrzymują obiekty, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów, w których przepisy ochrony danych dopuszczają niższy standard niż ma to miejsce w Twoim kraju.

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, dbając o to, by przy przekazywaniu danych osobowych za granicę zapewniane były wystarczające mechanizmy ochrony danych (np. standardowe klauzule umowne lub umowy w sprawie ochrony danych).  Jeżeli masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub stosowanych zabezpieczeń, skontaktuj się z nami pod adresem wskazanym w niniejszej polityce ochrony danych osobowych).

W jaki sposób firma BCD / Air Club przechowuje i chroni dane osobowe?

Zazwyczaj firma BCD / Air Club przechowuje dane osobowe na swoich serwerach zarządzanych wewnętrznie i we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług przechowywania danych.

Firma BCD / Air Club stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przechowywanych w swojej sieci i swoich systemach przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnianiem, niszczeniem i modyfikowaniem.  Dokonujemy okresowych przeglądów środków gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w celu zapewnienia, że gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe wymagane do realizacji naszych Usług i zobowiązań kontraktowych.  Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić integralność i bezpieczeństwo naszej sieci i naszych systemów, nie możemy zapewnić ani udzielić gwarancji, że nasze środki bezpieczeństwa zapobiegną nielegalnym lub nieautoryzowanym działaniom dotyczącym Twoich danych osobowych.  Korzystając z naszych Usług, należy pamiętać, że żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczny.  Pomimo, że staramy się chronić Twoje dane osobowe, nie gwarantujemy bezpieczeństwa jakichkolwiek danych i informacji przekazywanych nam za pośrednictwem Internetu. Działania te są podejmowane na własną odpowiedzialność.

W celu ochrony  Twoich danych osobowych, prosimy o nieprzesyłanie pocztą elektroniczną danych kart kredytowych ani innych podobnych danych osobowych.  Zachęcamy też, aby dbać o poufność swojego hasła i nie przekazywać go żadnej innej osobie.  Jeżeli dzielisz komputer z inną osobą, wyloguj się przed opuszczeniem witryny lub usługi, aby chronić dostęp do swojego hasła i danych osobowych przed kolejnymi użytkownikami.  Jeżeli uznasz, że Twoje hasło lub jakiekolwiek dane osobowe wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, niezwłocznie nas o tym poinformuj.  Pamiętaj, że nigdy nie poprosimy Cię o ujawnianie swojego hasła ani danych karty kredytowej za pośrednictwem poczty elektronicznej ani połączenia telefonicznego.

Jak długo firma BCD / Air Club przechowuje dane osobowe?

Firma BCD / Air Club przechowuje dane osobowe przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych, chyba że dłuższy okres jest wymagany lub dopuszczany przez obowiązujące prawo.  Określając czas przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę konieczność podawania danych osobowych do realizacji Usług oraz obowiązujące przepisy prawa i regulacje, w tym przepisy ochrony danych i nasze zobowiązania prawne.  Możemy zachować zapisy w celu zbadania potencjalnych roszczeń prawnych lub ochrony przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi.  Gdy przechowywanie danych osobowych nie będzie dłużej konieczne, dane zostaną usunięte lub zagregowane do celów analitycznych.

Co należy wiedzieć na temat aplikacji firmy BCD / Air Club?

Firma BCD / Air Club umożliwia pobieranie swoich internetowych aplikacji (mobilnych lub sieciowych) za pośrednictwem rozmaitych platform.  Firma BCD / Air Club gromadzi informacje na temat ich wykorzystania w celu usprawniania aplikacji oraz dostarczania lepszych i bardziej spersonalizowanych doświadczeń.  Firma BCD / Air Club może śledzić informacje na temat wykorzystania naszych aplikacji (np. zanonimizowane statystyki dotyczące dziennej liczby odwiedzających, dziennych żądań dla konkretnych elementów czy też krajów, z których uzyskiwany jest dostęp do aplikacji i Usług).  Statystyki te wykorzystujemy wyłącznie do badania aktywności i doskonalenia lub adaptacji naszych Usług dla Twoich korzyści.  Możemy również korzystać z platformy Google Analytics lub innych narzędzi i metod analitycznych do opracowywania zanonimizowanych statystyk użytkowników.  Firma BCD / Air Club wykorzystuje takie statystyki do analizowania aktywności, usprawniania Usług i przekazywania wniosków i informacji o usprawnieniach Twojej Firmie i innym istniejącym i potencjalnym klientom firmy BCD / Air Club.  Wspomniane statystyki nie zawierają danych osobowych i nie można ich wykorzystać do gromadzenia danych osobowych.  Zgodnie z warunkami użytkowania aplikacji niektóre dotyczące Ciebie informacje (np. adres e-mail, dane dotyczące podróży i inne informacje przekazywane przez Ciebie w sposób dobrowolny) mogą być udostępniane podmiotom trzecim wymienionym w niniejszej polityce ochrony danych osobowych.

Co należy wiedzieć na temat łączy do witryn internetowych i usług stron trzecich?

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich. Niektóre z tych witryn internetowych mogą umożliwiać zakup produktów i usług, rejestrację w celu otrzymywania materiałów lub uzyskiwanie uaktualnień nowych produktów czy usług.  W wielu przypadkach możesz zostać poproszony/-a o przekazanie informacji kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane karty debetowej/kredytowej.  W przypadku korzystania z witryn internetowych stron trzecich i/lub przekazywania swoich danych i informacji osobowych zastosowanie ma polityka ochrony danych osobowych i warunki świadczenia usług tych witryn internetowych.  Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z politykami wspomnianych witryn internetowych stron trzecich  przed przekazaniem swoich danych osobowych.  Firma BCD / Air Club nie ponosi odpowiedzialności i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z działaniami takich stron internetowych stron trzecich, ich polityką prywatności lub warunkami i treścią takich stron internetowych.

Jak firma BCD / Air Club odnosi się do próśb o wyłączenie śledzenia oraz jak korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii?

Aktualnie nie zobowiązujemy się do reagowania na sygnały zaprzestania śledzenia wysyłane przez przeglądarki internetowe w odniesieniu do witryn internetowych i aplikacji firmy BCD / Air Club.  Przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji zgodnie z niniejszą polityką ochrony danych osobowych, niezależnie od ustawień śledzenia.

Możemy automatycznie gromadzić informacje, wykorzystując pliki cookie.  Można wyłączyć gromadzenie plików cookie w swojej przeglądarce internetowej (skorzystaj z poniższego łącza). Może to jednak ograniczyć dostęp do części lub wszystkich Usług. Ponadto wskutek tego niektóre funkcje mogą nie być dostępne lub mogą nie działać prawidłowo.  Dodatkowe informacje na temat plików cookie i ich wykorzystywania przez firmę BCD / Air Club można znaleźć tutaj https://www.bcdtravel.com/cookie-policy/.

Czy firma BCD / Air Club gromadzi dane osobowe dzieci?

BCD / Air Club nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych dzieci.  Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny korzystać z naszych Usług do przesyłania jakichkolwiek danych osobowych na swój temat.

Jakie prawa przysługują mi w odniesieniu do moich danych osobowych?

Możesz wybrać, jakie dane osobowe  (jeśli jakiekolwiek) chcesz nam przekazać.  (Niemniej nieprzekazanie niektórych informacji szczegółowych może mieć wpływ na korzystanie z części lub wszystkich oferowanych przez nas Usług – Jeśli jednak zdecydujesz się nie podawać pewnych szczegółów, może to wpłynąć na doświadczenie przez Ciebie niektórych lub wszystkich naszych usług.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy masz prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych i  do potwierdzenia ich przetwarzania.  Ponadto w stosownych przypadkach masz prawo do sprostowania nieścisłości lub błędów, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwienia się przetwarzaniu, wycofania zgody na przetwarzanie i do przeniesienia swoich danych osobowych.  Firma BCD / Air Club rozpatrzy takie żądania w czasie wskazanym przez obowiązujące prawo. Jeżeli zezwalają na to przepisy, może również naliczyć uzasadnioną opłatę administracyjną w celu pokrycia kosztów udzielenia odpowiedzi na wspomniane żądanie.

W niektórych jurysdykcjach, oprócz zaakceptowania niniejszej polityki ochrony danych osobowych, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą wymagać od  nas do uzyskania osobnej, wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.  W niektórych okolicznościach i zgodnie z obowiązującym prawem zgoda może być również dorozumiana, np. w przypadku gdy w celu spełnienia Twego żądania wymagane jest skomunikowanie się.

Jak mogę skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat niniejszej polityki ochrony danych osobowych) lub jeżeli chcesz skorzystać z dowolnych przysługujących Ci praw opisanych w niniejszej polityce prywatności, skontaktuj się z nami pod jednym z następujących adresów.

Adres kontaktowy dla podmiotów danych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki:

BCD Travel Services B.V.

DW:

 Dział prawny

Adres:

Europalaan 400

Miejscowość / stan / kod pocztowy:

3526 KS Utrecht, Holandia

Adres e-mail:

legal.privacy@bcdtravel.eu

Adres kontaktowy dla podmiotów danych w regionie Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji i Pacyfiku:

BCD Travel USA LLC

DW:

Dział prawny

Adres:

630 Dundee Road, Suite 425

Miejscowość / stan / kod pocztowy:

Northbrook, Illinois 60062

Adres e-mail:

legal.privacy@bcdtravel.com

Firma BCD / Air Club udzieli odpowiedzi na Twoje życzenia) na wskazany przez Ciebie lub znajdujący się w naszej bazie danych adres e-mail lub numer telefonu, lub skorzysta z innej stosownej formy kontaktu.  W zależności od życzenia)możemy rozpatrzyć je wspólnie z Tobą i/lub Twoją Firmą w celu udzielenia pomocy w rozwiązaniu Twej kwestii.

Zobowiązujemy się do współpracy z Tobą w kwestii sprawiedliwego rozpatrzenia wszelkich zgłaszanych skarg lub obaw dotyczących wykorzystywanych przez nas Twoich danych osobowych.  Jeśli jednak uważasz, że nie byliśmy w stanie pomóc w sprawie Twej skargi lub obawy, możesz złożyć zażalenie organowi ochrony danych w swoim kraju (jeżeli takowy istnieje).

W jaki sposób dokonywane są zmiany w niniejszej polityce ochrony danych osobowych?

BCD / Air Club zastrzega sobie prawo do zmiany, wprowadzania poprawek i modyfikacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i w dowolny sposób.  W przypadku wprowadzenia zmian w polityce ochrony danych osobowych uaktualnimy datę w sekcji („Ostatnia aktualizacja”) na początku niniejszej polityki. Zachęcamy do regularnego sprawdzania zmian w niniejszej polityce ochrony danych osobowych.

Newsletter

Chcesz być powiadamiany o zniżkach i promocjach? Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się o super ofertach wcześniej niż inni!

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

(22) 829 95 00
Pon-Pt:  8-18   Sob:  10-15
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

© Air Club Centrum Podróży Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

(22) 829 95 00
Pon-Pt:  8-18   Sob:  10-15
Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Cathay PacificAir FranceSwiss AirlinesPolskie Linie Lotnicze LOTEurowingsSingapore AirlinesEmirates AirlinesFinnairEtihad AirwaysTurkish AirlinesAir BerlinUkraine International AirlinesKLMWezyr HolidaysAustrian AirlinesBritish AirwaysAeroflotERV EuropejskieAir ChinaCzech AirlinesSriLankan AirlinesAVISSN Brussels AirlinesSASAer LingusDelta Air LinesUnited AirlinesAegan AirlinesWizzairAmerican AirlinesQatar AirwaysIberiaChartisAir AstanaLufthansaAlitaliaPKPAir CanadaAdria AirwaysSignal IdunaPKP Intercity

Open Popup #1